Số vốn yêu cầu tối thiểu là bao nhiêu? | Asia Capital Markets
Coming Soon

Số vốn yêu cầu tối thiểu là bao nhiêu?

November 23, 2020 by rroger

Mặc dù không có quy định mức tối thiểu về khối lượng giao dịch được sao chép, nhưng chương trình của chúng tôi yêu cầu các nhà giao dịch phải có số dư tài khoản ít nhất là 500 USD (vốn luân chuyển).

Other News & Market Analysis Posts

Interested in expanding your knowledge about our services

Interested in expanding your knowledge about our services

Whether you’re just getting started or looking to sharpen your skills, our eBooks are designed to help you dive straight in to the world of forex trading. Learn everything from basic to more advanced techniques and much more. Simply fill out the form below to get access to your FREE ebook Now!