Tiền của tôi có được an toàn không? | Asia Capital Markets
Coming Soon

Tiền của tôi có được an toàn không?

October 22, 2020 by rroger

Theo các quy định về tài chính của Úc, toàn bộ các khoản tiền của khách hàng được tách biệt hoàn toàn khỏi nguồn tiền của công ty và được giữ trong tài khoản tín thác của khách hàng tại các ngân hàng lớn. Điều này giúp đảm bảo rằng tiền của khách hàng không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Other News & Market Analysis Posts

Interested in expanding your knowledge about our services

Interested in expanding your knowledge about our services

Whether you’re just getting started or looking to sharpen your skills, our eBooks are designed to help you dive straight in to the world of forex trading. Learn everything from basic to more advanced techniques and much more. Simply fill out the form below to get access to your FREE ebook Now!