Làm thế nào để mở một tài khoản Live? | Asia Capital Markets
Coming Soon

Làm thế nào để mở một tài khoản Live?

October 22, 2020 by rroger

Trên menu trang web của chúng tôi, hãy nhấp vào SIGN IN (ĐĂNG NHẬP). Trong trang đó, có một tùy chọn để mở một tài khoản thực mới. Sau khi hoàn tất đăng ký, bạn sẽ vào giao diện đăng ký tài khoản. Điền vào mẫu đăng ký và gửi. Sau khi gửi mẫu đăng ký, bạn sẽ nhận được một email xác nhận có chứa các thông tin về tài khoản mới của bạn trong vòng 1-3 ngày làm việc.

Other News & Market Analysis Posts

Interested in expanding your knowledge about our services

Interested in expanding your knowledge about our services

Whether you’re just getting started or looking to sharpen your skills, our eBooks are designed to help you dive straight in to the world of forex trading. Learn everything from basic to more advanced techniques and much more. Simply fill out the form below to get access to your FREE ebook Now!